Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Οι αρετές του Έλληνα / The virtues that come with being Greek


Οι αρετές του Έλληνα

Όταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη, έδωσε στο κάθε έθνος από δύο αρετές.

Έτσι, έκανε:

Tους Αμερικάνους τακτικούς και νομοταγείς.

Τους Γερμανούς αποφασιστικούς και μελετηρούς.

Τους Ιάπωνες εργατικούς και υπομονετικούς.

Για τους Έλληνες είπε: Θα είναι έξυπνοι, τίμιοι και θα δουλεύουν στο δημόσιο.

Όταν τελείωσε τη δημιουργία του Κόσμου τον πλησίασε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του είπε:

- Κύριε, έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο αρετές αλλά στους Έλληνες έδωσες τρεις. Αυτό θα τους κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις ισορροπίες πάνω στη γη.

- Έχεις δίκιο Γαβρίλε, είπε ο Κύριος. Στάθηκα απρόσεχτος κι αυτή μου η απροσεξία θα κάνει τους Έλληνες να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνω αλλά δεν μπορώ να ανακαλέσω τις αρετές που τους έδωσα… Το βρήκα. Θα παραμείνουν και οι τρεις αρετές αλλά κάθε Έλληνας θα μπορεί να κάνει χρήση μόνο των δύο.

Κι έτσι κι έγινε:

Αν ένας Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει στο δημόσιο δεν είναι έξυπνος.

Αν είναι έξυπνος και δουλεύει στο δημόσιο δεν είναι τίμιος.

Κι αν είναι έξυπνος και τίμιος δεν δουλεύει στο δημόσιο.


* * *


The virtues that come with being Greek

When God created the various Nationalities, he bestowed 2-virtues to each.

Thus, he made:

The Americans punctual and law-abiding.

The Germans decisive and studious.

The Japanese productive and patient.

About the Greeks, He said: They shall be intelligent, honest and work for the government service.

When he finished creating the world, the Archangel Gabriel approached him and said:

- Lord, you gave to all nationalities only two virtues, but to the Greeks you gave three. That will make make them too powerful and disrupt the ballance of nations on the earth.

- You are correct, Gabriel, said the Lord. This oversight will make the Greeks masters of the world. I must do something, but I can't recall the virtues I've already given them. Eureka! All three virtues will remain, but each Greek will only be able to have his choice of any two of the three.

And so it came to pass:

If a Greek is honest and works for the Government, he's not intelligent.

If he's intelligent and works for the Government, he's not honest.

and if he's intelligent and honest, then he's not working for the Government.


Δεν υπάρχουν σχόλια: